Dit is een sterk zandige ontkalkte keileem met een zwerfsteengezelschap

dat voor een belangrijk gedeelte uit Zuid-Zweden en de aangrenzende

Oostzee afkomstig is.

 

 

Heerenveenkeileem is bijzonder rijk aan vuursteen, hoewel het

percentage plaatselijk sterk kan variëren. Bij baggerwerkzaamheden

in het Van Starkenborghkanaal bij Gaarkeuken in West-Groningen was

sprake van een Heerenveenvariant die extreem rijk was aan vuurstenen,

waaronder bijzonder veel grote stukken (tot 40cm). Zeker 60% van het

zwerfsteenmateriaal daar bestond uit vuursteen.

 

 

Zuidwest-baltische zwerfstenen uit Smaland en kwartsitische zandstenen

met Skolithos, Monocraterion, Diplocraterion e.d. komen in de

Heerenveenkeileem algemeen voor. Ook porfieren uit Dalarne in

Midden-Zweden zijn vrij algemeen, soms is het aandeel ervan zelfs vrij

hoog, zoals in het Oostgroningse Westerwolde.

 

 

De Heerenveenkeileem is vermoedelijk afgezet tijdens een van de

eerste vergletsjeringsfasen in het Saalien in Noord-Nederland. Het type

is dominant aanwezig in Oost- en West-Groningen, het westen van

Drenthe en in Friesland.

 

 

Binnen het Hondsrugsysteem is de aanwezigheid van Heerenveenkeileem

vastgesteld op de Hondsrug bij Eext en op een aantal plaatsen op de

westelijk daarvan gelegen zandruggen. De voorkomens ervan binnen het

Hondsrugsysteem kunnen gezien worden als lokaal aanwezige

erosierestanten. Vaak is het materiaal vermengd geraakt met

zwerfsteencomponenten uit keileem van het Assen-type. Dit laatste

valt op het Balloërveld in het keizand heel makkelijk vast te stellen. 

 

 

Keileem_Heerenveentype_-_Kloosterveen Gereduceerde_Heerenveenkeileem_-_Gaarkeuken
Heerenveenkeileem is een zandig keileemtype met veel vuurstenen - Kloosterveen (Dr.). Uitgespoeld keileemoppervlak van Heerenveenkeileem. De keileem op deze locatie is zeer rijk aan vuurstenen - Gaarkeuken (Gr.).

 

alt

 
© 2010-heden Kijkeensomlaag.nl
Flag Counter