Barnsteen met gletsjerkrassen.
 

Barnsteen is fossiel hars is dat miljoenen jaren geleden door bomen

werd uitgescheiden. Bij verzamelaars van mineralen en ook bij

zwerfsteenliefhebbers neemt het een aparte plaats in en wordt het

niet zelden als een kostbaar bezit gekoesterd. Gevoelsmatig kun je

barnsteen maar moeilijk onder de fossielen rangschikken en een echt

mineraal is het evenmin. Immers, fossielen en mineralen hebben

net als vogels en planten vaste kenmerken wat betreft vorm, structuur

en uiterlijk. Dat kan van barnsteen niet worden gezegd. Toch is het

gefossiliseerd plantaardig materiaal en mineraal tegelijk en… in dit

geval voorzien van gletsjerkrassen. Heel bijzonder?

 

 

Lees meer...

 


 

Aantrekkelijke vondsten van noordelijke kalksteenzwerfstenen.

 

In de voorlaatste ijstijd (Saalien) is, nadat het landijs was weggesmolten,

op veel plaatsen een vrij dikke laag keileem achtergebleven. Keileem is

een mengsel van klei, zand en grind met grotere keien erin. Deze stenen

zijn vooral afkomstig uit grote gebieden in Zweden, Finland en de

aangrenzende Oostzee. Het soortenassortiment is zeer gevarieerd. De

meeste zijn stollingsgesteenten, zoals graniet, of zijn van metamorfe

oorsprong. Van deze laatste groep is gneis een goed voorbeeld. Het

percentage sedimentaire zwerfstenen wisselt echter sterk. Er zijn gebieden

in Noord-Nederland waar, afgezien van zandstenen e.d., kalkstenen in

geringe hoeveelheden of in het geheel niet in het keileem aanwezig zijn.

Er zijn echter ook plaatsen waar ze een belangrijk gedeelte van het totaal

aan zwerfstenen uitmaken. Een vanouds zeer bekende vindplaats van

fossielhoudende kalkstenen ligt bij Groningen. Daar, op de noordelijke

uitloper van de Hondsrug, worden tussen Haren en de stad Groningen

bij graafwerkzaamheden dikwijls vele duizenden zwerfstenen aangetroffen

(zie fig. 1). Plaatselijk is het keileem er zo rijk aan, dat van steenpakkingen

gesproken kan worden. Het percentage kalkstenen is hier, in vergelijking

tot de overige zwerfstenen erg hoog: niet zelden 60 tot 80%.

 

LEES MEER...

 


Enkele trilobietenvindplaatsen in de Boven-Cambrische aluinschalie

van Zweden.

 

Als u van plan bent een vakantie in Scandinavië door te brengen en u

wilt wat aan trilobieten doen, dan loont het zeker de moeite enkele

ontsluitingen in de Aluinschalie in Zuid Zweden op te zoeken Ze

bieden een goede mogelijkheid om uw verzameling met een collectie

boven-cambrische trilobieten te verrijken.
Van de eertijds vele tientallen ontsluitingen is de meerderheid

dichtgestort of geheel overgroeid. Toch zijn er nog ontsluitingen die

bij enig zoeken een massa materiaal opleveren.

 

LEES MEER...

 


Verkieselte Korallen aus dem Kaolinsand von Sylt.

 

Over dit onderwerp binnenkort meer.

 


Funde und Fundmöglichkeiten von kleinfossilien.

 

Over dit onderwerp binnenkort meer.

 

© 2010-heden Kijkeensomlaag.nl
Flag Counter